RAPORT ROCZNY 2020: WZROST STRUKTURALNY NAPĘDZANY PRZEZ EKOZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE

Firma z Breganze zamknęła rachunki za rok 2020 z obrotem ponad 49 mln euro, utrwalając trend wzrostowy z ostatnich lat, nawet w annus horribilis światowej gospodarki.

Prezentacja raportu rocznego Faresin Industries 2020 odbyła się dzisiaj w prestiżowej Sali Palladium w Palazzo Bonin Longare, siedzibie Stowarzyszenia Przemysłowego w Vicenzy. Ważne wydarzenie, podczas którego firma z Breganze dzieli się wynikami ostatniego roku finansowego ze społecznością finansową i interesariuszami.

Wyniki za rok finansowy 2020 tylko w niewielkim stopniu zostały dotknięte rozprzestrzenianiem się pandemii, odnotowując spadek przychodów o 1,84% w stosunku do roku poprzedniego. EBITDA w roku 2020 wyniosła 12,0% przychodów w porównaniu do 10,3% w roku poprzednim, głównie dzięki ograniczeniu kosztów.

Liczby te potwierdzają słuszność drogi obranej w celu stworzenia marki poprzez integrację biznesową i podejście skoncentrowane na kliencie, czyli fundamenty filozofii „firmy rodzinnej”, która przyświeca strategiom Faresin.

Faresin Industries Strukturalny wzrost Faresin Industries jest kontynuowany w zakresie zdolności przemysłowej i obecności na rynku – komentuje prezes Sante Faresin. – Wzrost napędzany przez zrównoważone innowacje, czego dowodem jest międzynarodowy sukces naszej w pełni elektrycznej windy, która jako pierwsza na świecie została uprzemysłowiona i skomercjalizowana. W ciągu następnych ośmiu lat zainwestujemy kolejne 50 milionów euro w badania i rozwój oraz procesy przemysłowe w celu podwojenia produkcji przy coraz bardziej ekologicznej ofercie produktów. „

Kluczowym czynnikiem, który zapewnia solidność wzrostu, jest system przemysłowy Faresin, który obejmuje marketing-sprzedaż, badania i rozwój oraz działalność operacyjną w jednym zintegrowanym procesie charakteryzującym się wspólnymi celami oraz krótką i elastyczną linią decyzyjną.

Ponadto Faresin Industries kontynuował intensywne działania w zakresie podstawowego elementu wzrostu: transformacji cyfrowej, mającej na celu uproszczenie procesów i podniesienie technologicznego profilu relacji z klientami.

W tym wyjątkowym roku zespół korporacyjny był kolejnym strategicznym czynnikiem sukcesu, począwszy od zbiorowej i odpowiedzialnej reakcji na sytuację kryzysową w zakresie ochrony zdrowia, która zapewniła ciągłość produkcji i poradziła sobie z trudnościami w łańcuchu dostaw. Jednocześnie dużą wagę przykładano do stałego wzrostu umiejętności, czego efektem jest szereg szkoleń kwalifikacyjnych, które dotknęły całą organizację: pracowników, sieć sprzedaży i partnerów.

Pomimo faktu, że rok 2020 był trudny dla światowej gospodarki, uzyskane wyniki otwierają pozytywne perspektywy na przyszłość, dzięki solidności strukturalnej i zdolności reagowania, którą Faresin Industries wykazało w obliczu trudnych i nieoczekiwanych wyzwań.

Giorgia

Giorgia

Mi chiamo Giorgia e mi occupo della comunicazione e delle relazioni con la stampa. Sono molto creativa e mi diverto a liberare il mio estro nella produzione di contenuti come articoli, foto e video. La curiosità è il mio mantra. Sono appassionata di marketing e di comunicazione innovativa, e sono sempre attenta alle nuove tendenze.
Artykuły powiązane

Nowy Leader PF Full ELECTRIC

Zielona technologia dla dobrostanu zwierząt i rentowności Rozpoczęła się rewolucja w hodowli zwierząt. Narodził się Leader PF Full Electric, samobieżny, w 100% elektryczny wóz paszowy,

FS Middle

New FS Middle

Kolejna generacja ładowarek teleskopowych Faresin rośnie w siłę Z okazji 50. jubileuszowej konwencji „Świętujmy przyszłość”, Faresin zapowiedział FS Middle drugą serię następnej generacji ładowarek teleskopowych

Podziel się na:
EU+PONIC_Riaccendiamo_lo_sviluppo+MIMIT

ERAMIX - Electric and Robot driven mixing technologies for the future sustainable agriculture

Nella proposta progettuale il team R&D Faresin sarà impegnato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le stesse saranno portate a termine mediante l’apporto intellettuale di tecnici interni all’azienda, avvalendosi del supporto di specialisti esterni, tra gli altri: Service Group R&D, dell’Università degli studi di Padova. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 1.960.732 € e di un finanziamento a tasso agevolato pari a 1.386.222 €.

Puntualmente, le finalità di progetto si riassumono nei seguenti punti:

• massimizzazione del benessere dell’animale: precision feeding, benessere dell’ambiente stalla;
• elettrificazione dei sistemi di propulsione per carri miscelatori;
• farm del futuro:
• sviluppo della guida autonoma per i carri di miscelazione
• sviluppo di un MES per la gestione del processo: precision farming
• implementazione del calcolo della carbon footprint di processo in real-time analizzata in tempo reale e riferita al litro di latte prodotto

Le attività prevedranno tutti gli step necessari alla realizzazione di una nuova gamma di prodotto: dalla fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione e test, una pluralità di work packages sono volti alla realizzazione e validazione di prototipi di carro miscelatore, full electric, anche con guida autonoma e con features digitali che porteranno alla rivoluzione delle attuali pratiche operative del settore di riferimento.

Infine, il progetto rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La quantificazione dell’impatto ambientale associato alle soluzioni sviluppate nel corso del progetto agevolato viene condotta facendo ricorso a strumenti di LCA (Life Cycle Assessment) grazie alla collaborazione con la società Service Group R&D.