Fundacja

Mons. Camillo Faresin Onlus

Fundacja Mons. Camillo Faresin Onlus, założona w styczniu 2004 roku, jest apolityczna, non-profit i żaden z jej członków nie może otrzymywać wynagrodzenia za pracę, którą wykonuje na jej rzecz. Realizuje wyłącznie cel solidarności społecznej wobec osób pokrzywdzonych przez los i członków wspólnot zagranicznych, ograniczony do pomocy humanitarnej w obszarach:

 

  • społeczną i społeczno-zdrowotną;
  • opieka zdrowotna;
  • promowanie inicjatyw, warunków i możliwości pracy sprzyjających wzrostowi społecznemu i gospodarczemu.
mon camillo faresin

Narodziny

Fundacja
insieme aiutiamo il mondo

Fundacja powstała głównie w Guiratinga, w brazylijskim Mato Grosso, gdzie Monsignor Camillo i Don Santo Faresin poświęcili swoje życie jako salezjańscy misjonarze. Zarząd Fundacji ma bezpośredni kontakt z diecezją Guiratinga poprzez obecność Sióstr Woli Bożej z Bassano del Grappa i biskupa Guiratinga. Dzięki tym osobom w Guiratinga powołano komitet, który ma za zadanie zaproponować projekty reprezentujące rzeczywiste potrzeby społeczności. Projekty Fundacji Mons. Camillo Fareisn Onlus dotyczą:

  • wsparcie dla seminarzystów w diecezji Guiratinga;
  • wspieranie kursów służących kształceniu i doskonaleniu zawodowemu młodzieży w diecezji;
  • wsparcie dla rękodzieła kobiet;
  • wsparcie dla domu wypoczynkowego Gaetana Sterni i jego seniorów;
  • wsparcie dla najbardziej potrzebujących rodzin poprzez ufundowanie „Basic Hampers” zawierających artykuły pierwszej potrzeby.

Dziś ręka biskupa Camillo Faresina jest nadal wyciągnięta ku innym, dzięki Fundacji, która nosi jego imię. Ameryka Południowa, Afryka, Azja, Europa: wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc i solidarność, Fundacja Mons. Camillo Faresin Onlus jest na miejscu. Zbiera fundusze, współpracuje z organizacjami non-profit i dzięki wsparciu darczyńców stopniowo poszerza swój zasięg. W ten sposób kontynuowany jest przykład człowieka. Z całą swoją siłą.

EU+PONIC_Riaccendiamo_lo_sviluppo+MIMIT

ERAMIX - Electric and Robot driven mixing technologies for the future sustainable agriculture

Nella proposta progettuale il team R&D Faresin sarà impegnato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le stesse saranno portate a termine mediante l’apporto intellettuale di tecnici interni all’azienda, avvalendosi del supporto di specialisti esterni, tra gli altri: Service Group R&D, dell’Università degli studi di Padova. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 1.960.732 € e di un finanziamento a tasso agevolato pari a 1.386.222 €.

Puntualmente, le finalità di progetto si riassumono nei seguenti punti:

• massimizzazione del benessere dell’animale: precision feeding, benessere dell’ambiente stalla;
• elettrificazione dei sistemi di propulsione per carri miscelatori;
• farm del futuro:
• sviluppo della guida autonoma per i carri di miscelazione
• sviluppo di un MES per la gestione del processo: precision farming
• implementazione del calcolo della carbon footprint di processo in real-time analizzata in tempo reale e riferita al litro di latte prodotto

Le attività prevedranno tutti gli step necessari alla realizzazione di una nuova gamma di prodotto: dalla fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione e test, una pluralità di work packages sono volti alla realizzazione e validazione di prototipi di carro miscelatore, full electric, anche con guida autonoma e con features digitali che porteranno alla rivoluzione delle attuali pratiche operative del settore di riferimento.

Infine, il progetto rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La quantificazione dell’impatto ambientale associato alle soluzioni sviluppate nel corso del progetto agevolato viene condotta facendo ricorso a strumenti di LCA (Life Cycle Assessment) grazie alla collaborazione con la società Service Group R&D.